Το Facebook καταργεί ομάδα που διακινούσε παράνομα βιβλία μετά από ενέργειες του ΟΣΔΕΛ

by admin
15 views

Πρό­σφα­τα, εκ­δό­τες-μέ­λη του ΟΣ­ΔΕΛ, ενη­μέ­ρω­σαν τον Ορ­γα­νι­σμό για την πε­ρί­πτω­ση ομά­δας στο Facebook, που αριθ­μού­σε πε­ρισ­σό­τε­ρα από 850 μέ­λη, η οποία εί­χε αναρ­τή­σει και δια­κι­νού­σε στο δια­δί­κτυο ολό­κλη­ρα βι­βλία σε μορ­φή PDF.

Ακολούθως, όπως τονίζει ο ΟΣΔΕΛ: «Ο κα­τά­λο­γος των βι­βλί­ων ξε­περ­νού­σε τους 1.400 ελ­λη­νι­κούς τί­τλους, από πε­ρισ­σό­τε­ρους εκ­δο­τι­κούς οί­κους. Πα­ρό­μοιες ομά­δες έχουν εμ­φα­νι­στεί πολ­λές φο­ρές στο Facebook. Αυ­τού του εί­δους οι αναρ­τή­σεις συ­νι­στούν πα­ρά­νο­μη πρά­ξη, που προ­σβάλ­λει τα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τον κλά­δο του βι­βλί­ου και βε­βαί­ως επι­φέ­ρει νο­μι­κές κυ­ρώ­σεις».

Ο ΟΣΔΕΛ αναφέρει πως «σύμφωνα με την αποστολή του, όταν εντο­πί­ζει τέ­τοιες ενέρ­γειες, προ­σφεύ­γει στη δι­καιο­σύ­νη προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τευ­θούν τα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών και να επι­βλη­θούν στους υπεύ­θυ­νους οι προ­βλε­πό­με­νες από τον νό­μο κυ­ρώ­σεις.

Στη συγκεκριμένη πε­ίπτωση ο Οργανισμός κα­τ’ αρ­χάς ενη­μέ­ρω­σε τους δια­χειριστές της πλατ­φόρ­μας Facebook, ζη­τώ­ντας την κα­τάρ­γη­ση της ομά­δας. Το Facebook αντα­πο­κρί­θη­κε άμε­σα στο αί­τη­μα του ΟΣ­ΔΕΛ και προ­χώ­ρη­σε στην κα­τάρ­γη­ση της ομά­δας. Πα­ράλ­λη­λα, ο Ορ­γα­νι­σμός κα­τέ­θε­σε και μη­νυ­τή­ρια ανα­φο­ρά.

Κάθε φορά που αναρ­τά­ται στο διαδίκτυο πα­ρά­νο­μα ένα βιβλίο, συγγραφείς, μεταφραστές, επι­με­λητές, βιβλιοπώλες και εκ­δό­τες δεν αμεί­βο­νται για την ερ­γα­σία τους, με απο­τέ­λε­σμα να μειώ­νο­νται οι πω­λή­σεις, να συρ­ρι­κνώ­νε­ται η πα­ρα­γω­γή και να απει­λεί­ται εν τέ­λει η επι­βί­ω­ση του βι­βλί­ου και των δη­μιουρ­γών.

Αν αγαπάμε το βιβλίο, σεβόμαστε τον δημιουργό, προστατεύουμε τα δικαιώματά του».

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο