Ανοίγοντας «διαδρομές» εργασίας στο φάσμα του αυτισμού: «Πρεμιέρα» για το Εξειδικευμένο Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ)

by admin
6 views

Το Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης έχει ως βασικό στόχο την εργασιακή απασχόληση και
συμπερίληψη ανθρώπων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής και μέσης λειτουργικότητας σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς.

Η λειτουργία του ΕΓΥΑ υπάγεται στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Διαδρομές» και είναι πιλοτική.

Σημειώνεται ότι φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Υγείας, φορέας υλοποίησης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠοΚοιΣΠΕ) και συνδικαιούχος φορέας οι ΚοιΣΠΕ.

Το ΕΓΥΑ μέσω μιας εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας και των job coaches παρέχει σε ωφελούμενους, στήριξη
και καθοδήγηση, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, ενώ συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις, ώστε να προκύψει το σωστό «ταίριασμα» υποψήφιου και θέσης εργασίας. Παράλληλα, το ΕΓΥΑ
παρέχει την την απαιτούμενη υποστήριξη και ενημέρωση στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων.
Είναι επιτακτική, εξάλλου, η ανάγκη της υποστηριζόμενης απασχόλησης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας,
καθώς, παρά την ικανότητα και καταλληλότητά τους προς εργασία, βιώνουν συχνά εργασιακό και κοινωνικό
αποκλεισμό.

Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται, η βαρύτητα της εστίασης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθιστά επιβεβλημένη την
συμπερίληψη όλων των εργαζομένων που διαθέτουν ταλέντα και δεξιότητες. Όραμά μας είναι να διασφαλίσουμε
την πρόσβαση και το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης στην εργασία για τα άτομα με ΔΑΦ, συμβάλλοντας στην
συνδιαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας, κατά την οποία κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει ανάλογα με τις
ικανότητές που διαθέτει.

Η αύξηση της παραγωγικότητας, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας, η μείωση του κύκλου κίνησης εργαζομένων, η
άνοδος του ηθικού, η συμβολή στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η
ανάδειξη της ισότητας και της συμπερίληψης και η βελτίωση της φήμης της εταιρείας είναι μόνο λίγα από τα οφέλη
που μπορούν να αποκομίσουν εργαζόμενοι και εργοδότες.

Η αποτίναξη του στίγματος και η συμπερίληψη, μέσω μιας πραγματικής, αμειβόμενης εργασίας σε περιβάλλον ίσων
ευκαιριών συμπυκνώνει τον επιδιωκόμενο ρόλο και το νόημα της δημιουργίας του Εξειδικευμένου Γραφείου
Υποστηριζόμενης Απασχόλησης του Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές» για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής
και μέσης λειτουργικότητας.

Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος

Το ΔΑΦ έχει ως στόχο την απασχόληση ατόμων με αυτισμό υψηλής και μέσης λειτουργικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η λειτουργία του ΕΓΥΑ υπάγεται στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» και είναι πιλοτική.

Σημειώνεται ότι φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Υγείας, φορέας υλοποίησης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠοΚοιΣΠΕ) και συνδικαιούχος φορέας οι ΚοιΣΠΕ.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) ιδρύθηκε το 2006 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, που αποβλέπει στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. H ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της. Από την αρχή της λειτουργίας του, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» υπηρετεί τόσο κοινωνικούς όσο και θεραπευτικούς σκοπούς για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, διαθέτει παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, απασχολώντας κυρίως εργαζόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνδράμει ενεργά, μέσω υπηρεσιών υποστηριζόμενης απασχόλησης, στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Για το διάστημα Οκτώβριος 2018 – Ιανουάριος 2024, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» υλοποίησε το πρόγραμμα Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning-SEPAL. Το έργο είχε ως στόχο τη
δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για την ένταξη σε θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 600 νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή και απασχόλησης (NEETs), ηλικίας 18-29 ετών που ανήκουν σε διάφορες ευάλωτες ομάδες, όπως νέοι με αναπηρία, Ρομά, μετανάστες, άτομα με χαμηλή ειδίκευση και άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο.

Το όραμα

Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται, η βαρύτητα της εστίασης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθιστά επιβεβλημένη την συμπερίληψη όλων των εργαζομένων που διαθέτουν ταλέντα και δεξιότητες. Όραμά μας είναι να διασφαλίσουμε την πρόσβαση και το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης στην εργασία για τα άτομα με ΔΑΦ, συμβάλλοντας στην συνδιαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας, κατά την οποία κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητές που διαθέτει.

Η προσέλκυση, η απασχόληση και η διατήρηση της εργασιακής θέσης ατόμων με ΔΑΦ δύναται να επιφέρει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους ωφελούμενους, τις οικογένειές τους, αλλά και τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων:  αύξηση της παραγωγικότητάς  δημιουργία κλίματος συνεργασίας  μείωση του κύκλου κίνησης εργαζομένων  συμβολή στη δημιουργικότητα και την καινοτομία  προσφορά στο κοινωνικό σύνολο  ανάδειξη της ισότητας και της συμπερίληψης και  βελτίωση της φήμης της εταιρείας Απώτερος στόχος μας δεν μπορεί παρά να είναι η ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα κάθε οργανισμού της έννοιας της διαφορετικότητας.

Ο σκοπός

Σκοπός της δημιουργίας και διετούς πιλοτικής λειτουργίας του Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) είναι η στήριξη, καθοδήγηση και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, ατόμων με ΔΑΦ υψηλής και μέσης λειτουργικότητας, που επιθυμούν να εργαστούν. Είναι επιτακτική, εξάλλου, η ανάγκη της υποστηριζόμενης απασχόλησης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, καθώς, παρά την ικανότητα και καταλληλότητά τους προς εργασία, βιώνουν συχνά εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό. Σημειώνεται ότι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος κατατάσσεται στις αναπτυξιακές διαταραχές, και επιδρά στις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κοινωνικοποίηση και τη λειτουργικότητα.

Αποδοχή, συμπερίληψη και εργασία, οι «διαδρομές» για μια ίση κοινωνία Το ΕΓΥΑ είναι στελεχωμένο από διεπιστημονική ομάδα με ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σύμβουλος απασχόλησης, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργό, η οποία είναι πλήρως καταρτισμένη προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τους στόχους που έχουν τεθεί. Συνοπτικά, οι επιμέρους στόχοι μας είναι:

 • Διαμόρφωση προσαρμοσμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης και ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Παροχή υπηρεσιών ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και υλοποίηση ημερίδων σταδιοδρομίας
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Εκπαίδευση σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας μέσω διαδικτύου, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για τη διαδικασία συνέντευξης επιλογής
 • Πραγματοποίηση ερευνών για την ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας
 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς (ΔΥΠΑ, Δήμους, Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας)
 • Ευρύτερη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο την επαφή ατόμων με ΔΑΦ με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης στην αγορά εργασίας / επαγγελματική επανένταξη
 • Μετα-παρακολούθηση, παροχή υποστήριξης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης
 • Ανάπτυξη συνεργασιών στην ελεύθερη αγορά εργασίας
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Η αποτίναξη του στίγματος και η συμπερίληψη, μέσω μιας πραγματικής, αμειβόμενης εργασίας σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών συμπυκνώνει τον επιδιωκόμενο ρόλο και το νόημα της δημιουργίας του Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης του Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές» για άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής και μέσης λειτουργικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου και στον τηλεφωνικό αριθμό 2106443148. 

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ