15 Οκτώβριος, 2018 10:10

Breaking News

Eurobank: Στα €186 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2017

Eurobank: Στα €186 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2017
NANOS

Σε €186 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα το 2017 όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν στα επίπεδα του 2016 και διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ., καθώς η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ αντιστάθμισε τα χαμηλότερα έσοδα από χορηγήσεις.

Παράλληλα:

– Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του 2016 σε 2,41%.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,5% το 2017 σε €268εκ., κυρίως λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

– Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,1% το 2017 σε €1,7δισ., ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν κατά 28,4% και διαμορφώθηκαν σε €151εκ.

– Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% σε €1,9δισ.

– Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €894εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,0% το 2017. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,5%.

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,4% έναντι του 2016 σε €837εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,7% σε €987εκ.

– Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -€687εκ. το 2017. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 340 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46,0% το 2016, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €2,5δισ. το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί κατά €0,7δισ.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους. Pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, η κάλυψη των NPEs βελτιώνεται κατά περισσότερες από 500 μονάδες βάσης σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά €1,0δις.

– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €130εκ. το 2017.

– O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,8%4 επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 15,3%5 και έχει αυξηθεί κατά 150 μονάδες βάσης έναντι του 2016 και 220 μονάδες έναντι του 2015, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,9%4 και είναι αυξημένος κατά 450 μονάδες έναντι του 2015. Proforma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, ο δείκτης CET1 με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται σε 12,4%.

– Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε €5,3δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €7,2δισ. από τα υψηλά του 2017.

– Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,2δισ. στην Ελλάδα και €1,8δισ. σε επίπεδο Ομίλου το 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά €0,4δισ. την ίδια περίοδο.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 109,6%, από 117,6% το 2016.

Περισσότερα Εδω

Related posts