19 Ιούλιος, 2018 20:07

Breaking News

Νοσοκομείο Βόλου: Εργολάβος καθαριότητας για 11 ημέρες

Νοσοκομείο Βόλου: Εργολάβος καθαριότητας για 11 ημέρες
NANOS

Αντιμετωπίστηκε προσωρινά το θέμα που προέκυψε μετά τη λήξη της σύμβασης

Προσωρινού χαρακτήρα είναι η λύση που δόθηκε για την κάλυψη της καθαριότητας του Νοσοκομείου Βόλου καθώς χθες αναδείχθηκε μειοδότης για διάστημα 11 ημερών και τιμή περίπου 19.500 ευρώ.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Η ανάδοχος εταιρΕία, απασχολεί περίπου 40 άτομα στην καθαριότητα και είχε συμμετάσχει στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία η οποία κρίθηκε άγονη λόγω προβλημάτων που προέκυψαν όπως η «εξαφάνιση πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς» από το φάκελο των δικαιολογητικών.

Προχθές συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Νοσοκομείο Βόλου, το οποίο εξέτασε το πρακτικό διαπραγμάτευσης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο νοσοκομείο, μετά τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης καθώς και το πρακτικό αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων» του Νοσοκομείου Βόλου.

Οπως προέκυψε η προηγούμενη ανάδοχος με το έγγραφό της αρ. πρωτ.5065/4-3-2016, δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Νοσοκομείου Βόλου για διαπραγμάτευση και σύναψη μηνιαίας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Νοσοκομείου Βόλου».

Ακολούθησε η με αριθ. 16/2016 διακήρυξη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000 € με το ΦΠΑ ή έως απορροφήσεως του προϋπολογιζόμενου ποσού, με ημερομηνία διενέργειας στις 11/3/2016. Την Παρασκευή, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, συγκλήθηκε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαρισμού Κτιρίων» με αριθμ. διακήρυξης 16/ 2016 και παρατήρησε τα εξής:

Για τον διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών προσφορών και στη μονογραφή τους και προχώρησε στην αξιολόγηση αυτών. Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της μιας εταιρείας κατέθεσε όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της υπ’ αριθμ. 6/2016 διακήρυξης χωρίς να διαπιστωθούν παραλήψεις. Στη τεχνική προσφορά της άλλης εταιρείας διαπιστώθηκε ότι δεν προσέφερε χλωρίνη, απολυμαντικό που ρητά αναφέρεται και ζητείται από τη διακήρυξη και που θεωρήθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού ως βασικό και απαραίτητο υλικό, επίσης η Τεχνική της προσφορά περιέχει απολυμαντικό με την επωνυμία το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό έγκρισης Ε.Ο.Φ. το οποίο όμως έχει λήξει από 31/12/2015, και σύμφωνα με την διακήρυξη «Για τα υλικά απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά να φέρουν αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωματισμένα». Κατόπιν συζήτησης η Επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της εν λόγω τεχνικής προσφοράς.

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην συνέχεια στην αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της μίας μόνο εταιρείας και στη μονογραφή της και διαπίστωσε πως εντός του φακέλου περιέχονταν μόνο το αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο της οικονομικής προσφοράς. Κατόπιν συζήτησης η Επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της εν λόγω οικονομικής προσφοράς. Επισημάνεται ότι δεν αποσφραγίσθηκε η οικονομική προσφορά της άλλης εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή πρότεινε την απόρριψη και των δύο προσφορών και την εξέταση της δυνατότητας επανάληψης του διαγωνισμού».

Το ΔΣ του Νοσοκομείου επικύρωσε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και κατά συνέπεια την ακύρωση του διαγωνισμού και την επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές με σύντμηση χρόνου λόγω του κατεπείγοντος

Αποφάσισε για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών του καθαρισμού των κτιρίων του Νοσοκομείου, την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ποσού 20.000€ για χρονικό διάστημα μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τις συμμετέχουσες εταιρείες και την αποστολή εγγράφου προς αυτές για κατάθεση οικονομικής προσφοράς την 16η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.16/2016 διακήρυξης υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Πράγματι χθες το μεσημέρι αξιολογήθηκαν οι οικονομικές προσφορές και αναδείχθηκε μειοδότρια η εταιρεία την οποία επιθυμούσαν και οι εργαζόμενες/νοι καθώς με την άλλη εταιρεία, η οποία είχε παλαιότερα σύμβαση στο Νοσοκομείο, είχαν σοβαρά προβλήματα συνεργασίας και είχαν προκύψει, όπως ανέφεραν, ζητήματα τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, διατυπώθηκε από τη μία εταιρεία καταγγελία ότι από το φάκελό της, ο οποίος είχε κατατεθεί πλήρης την Πέμπτη, την Παρασκευή απουσίαζε η πρωτότυπη οικονομική προσφορά ώστε να προκύψει πρόβλημα και να αποκλειστεί.

«Δεν υπήρξε ένσταση ή αναφορά για πρόβλημα στη διαδικασία» ήταν ο σχολιασμός από την πλευρά της Διοίκησης η οποία προχώρησε χθες στη διαδικασία που δίνει προσωρινά λύση στην επείγουσα και επιτακτική ανάγκη καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της αποθεραπείας των ασθενών, της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου και της αποφυγής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Περισσότερα Εδω

Related posts